TERMS & CONDITIONS

(Currenty only available in Dutch)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

De hierna beschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met THREE OF A KIND aangegane overeenkomsten en bevatten onder andere de rechten en plichten van de Opdrachtgever/Klant als die van THREE OF A KIND.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door THREE OF A KIND, met uitsluiting van andersluitende voorwaarden van haar wederpartijen tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. De Opdrachtgever/Klant verklaart dat hij/zij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst met THREE OF A KIND kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van THREE OF A KIND en deze op uitdrukkelijke wijze goedkeurt en aanvaardt.

Voorgaande verklaring van voorafgaandelijke kennisname en uitdrukkelijke aanvaarding gebeurt ofwel door ondertekening van de offerte ofwel door de terugzending van de Opdrachtgever/Klant die van THREE OF A KIND ontvangen email met offerte in bijlage, waarbij de Opdrachtgever/Klant zijn intenties tot het aangaan van de overeenkomst met THREE OF A KIND  kenbaar heeft gemaakt, en dit door al dan niet gebruik te maken van een elektronische handtekening van de Opdrachtgever/klant.

2. TOEPASSELIJKHEID

THREE OF A KIND met maatschappelijke zetel te Platte-Lostraat 272 301- 3010 KESSEL-LO, is een eenmanszaak gespecialiseerd in grafische vormgeving (logo, huisstijl, webdesign,fotografie), interieur, concept design en 3d visualisaties. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen THREE OF A KIND en de klant.

 

Door goedkeuring, al dan niet door ondertekening, verklaart de klant op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van THREE OF A KIND en deze te aanvaarden.

3. BESTELLING, MEERWERK EN ANNULATIE

Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per email worden bevestigd door THREE OF A KIND en door de klant. Offertes zijn vrijblijvend en worden gemaakt onder alle voorbehoud. Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende 30 kalenderdagen.

 

Wijzigingen aan de overeenkomst kunnen enkel ontstaan door schriftelijke aanvaarding door THREE OF A KIND, als door de klant.

Supplementaire opdrachten en /of diensten van de klant, zullen het recht doen ontstaan deze meerwerken aan te rekenen, zoals vermeld in de overeenkomst met de klant/ opdrachtgever. In het geval er geen specifieke afspraken gemaakt werden, zullen deze verrekend worden aan 65€/ uur (excl.btw). Het vergroten van de toevertrouwde opdracht, kan eveneens een aanpassing van het overeengekomen tarief tot gevolg hebben.

 

Bijkomende aanpassing van de ontwerpen, werken en/of producten in functie van opmerkingen van de klant, niet inbegrepen in offerte kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten en vergoeding voor THREE OF A KIND.

 

Meerwerken worden aanzien als grafisch werk, design, fotografie, opvragen van offertes aan derden, domeinregistraties, copywriting, technische plannen en/of tekeningen, Dit behoudens afwijkende overeenkomst tussen klant en THREE OF A KIND zoals aangegeven in offerte.

 

THREE OF A KIND zal de klant tijdig of voor de aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten. De klant beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken en/of producten wordt doorgevoerd aan het tarief van 65€/uur excl btw.

 

Behoudens uitdrukkelijk andersduidend beding wordt een bestelling pas aanvaard en wordt de uitvoering ervan slechts aangevat door de THREE OF A KIND mits volledige vooraf betaling van een voorschot indien aangeduid in de offerte. Indien er geen of een ander afgesproken voorschot nodig wordt geacht, zal dit duidelijk vermeld zijn in de offerte. Bij niet-betaling van het gevraagde voorschot behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, diensten, en/ of prestaties stop te zetten.

 

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan THREE OF A KIND de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten indien voorgaande fases niet betaald werden. Dit tot de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden door beide partijen. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door THREE OF A KIND, als de klant. Tenzij anders overeengekomen, is er door de klant minstens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van € 100- behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve geleden schade. In geval van annulering of het uitstel door de klant van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling minder dan 24 uur voor de datum waarop de uitvoering ervan is gepland zal een schadevergoeding van twee derden van het bedrag van de bestelling door THREE OF A KIND worden gefactureerd.

4. VERTEGENWOORDIGING

De klant zelf verbindt zich definitief bij het ondertekenen van de offerte. Ieder persoon/ maatschappij die bij THREE OF A KIND opdrachten plaatst voor de rekening van derden of met het verzoek deze aan derden te zullen factureren, wordt hiervoor verantwoordelijk geacht dit in overeenstemming met artikel 1120 B.W. (Niettemin kan men zich sterk maken voor een derde, door te beloven dat deze iets doen zal; behoudens schadevergoeding ten laste van hem die zich heeft sterk gemaakt of die beloofd heeft de verbintenis te zullen doen bekrachtigen, indien de derde weigert ze na te komen.) en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling van de uit te voeren werken/ reeds uitgevoerde werken, eveneens wanneer THREE OF A KIND akkoord ging met deze werkwijze.

5. LEVERING EN AANVAARDING

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. THREE OF A KIND streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schade-vergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling.

De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht.

 

Alle informatie die THREE OF A KIND beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de klant.

 

Indien door het niet tijdig bezorgen van nodige gegevens en/ of producten door opdrachtgever/ klant en hierdoor THREE OF A KIND niet kan overgaan naar het ontwerp/ een volgende fase vervalt de overeenkomst met de opdrachtgever/ klant.

 

THREE OF A KIND is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke inang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bv website, plannen…) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de opdrachtgever/ klant één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de fatuur) zonder dat de opdrachtgever / klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of een schadevergoeding.

6. FACTURATIE EN BETALING

Facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan THREE OF A KIND bezorgd te worden.

 

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 100,- en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling.

De overdracht van materiële eigendom op roerende goederen geleverd door THREE OF A KIND, heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, het materiële bezit ervan af te staan of ze in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

 

Onkosten (drukker, domeinnamen, webapplicaties, webhosting, constructieve plannen van derden (architect of ingenieur) of dergelijke meer) gemaakt in functie van de opdracht worden niet inbegrepen in de offerte en worden de koper afzonderlijk aangerekened.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die THREE OF A KIND toebehoren, zal de Klant THREE OF A KIND vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de klant op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door THREE OF A KIND. THREE OF A KIND vrijwaart de Klant voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door THREE OF A KIND op auteurs- en naburige rechten evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van THREE OF A KIND hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de klant.

Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van THREE OF A KIND komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. THREE OF A KIND is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeen gekomen heeft THREE OF A KIND het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website.

Het is de klant enkel toegestaan het werk of het ontwerp te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen gedurende de termijn, in het grondgebied en voor de specifieke exploitaties door partijen overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Tekortkomingzen en/of bemerkingen met betrekking tot de geleverde diensten dienen via mail/ aangetekend schrijven gemeld te worden aan THREE OF A KIND binnen de zeven (7) werkdagen nadat de diensten zijn geleverd. Indien er gebreken buiten deze termijn gemeld worden, worden deze geacht ontoelaatbaar te zijn. Bij gebreken die tijdig gemeld werden en die gegrond zijn, zal THREE OF A KIND hier over een termijn van 30 dagen aan tegemoet komen.  

 

Gebreken die zichtbaar waren op het ogenblik van de levering en waarvan de klant wordt geacht kennis te heben, worden in elk geval gedekt door de aanvaarding van de werken en komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door THREE OF A KIND. Deze aanvaarding kan uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend plaatsvinden.

 

Wanneer grafische / interieur ontwerpen en visualisaties niet beantwoorden aan de gestelde opdracht, behoudt THREE OF A KIND zich evenens het recht voor minstens de helft van de totale prijs met betrekking tot deze dienst in rekening te brengen, eventueel met vermeerdering van de reeds gemaakte kosten.

 

THREE OF A KIND kan onder geen beding aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen en/of informatie. THREE OF A KIND is in geen geval aansprakelijk voor fouten in de originele teksten, zoals aangeleverd door de klant, noch voor fouten die voortvloeien uit verkeerdelijk verschafte informatie door de klant. THREE OF A KIND is eveneens niet aansprakelijk voor het controleren van  de beschikbaarheid van de commerciële benamingen waaronder de klant handel wenst te drijven. De klant vrijwaart THREE OF A KIND dan ook voor enige aanspraak van derden.

9. VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.

 

De klant, alsook THREE OF A KIND erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens  (naam, adres, identificatienummer, locatiegegevens, of andere kenmerken mbt natuurlijke persoon) zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving en deze te zullen naleven.

10. VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN OVERMACHT

In geval van overmacht (= elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van THREE OF A KIND, zoals, maar niet beperkt tot overlijden, langdurige ziekte, brand, technische storingen, problemen bij leveranciers, staking, terrorisme of oorlog) worden de verplichtingen van THREE OF A KIND onder deze overeenkomst, geschorst/ beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid tov THREE OF A KIND.

 

THREE OF A KIND kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, lastens de klant ontbinden in geval de klant zich niet onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met THREE OF A KIND gesloten overeenkomt inclusief de algemene voorwaarden (zoals wanbetaling) dewelk integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

11. NIETIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de ondernemingsrechtbanken van België.

Contact

Send an e-mail to:

Or fill out the form below:

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

THREE OF A KIND BV

Leuven, Belgium

© 2020 THREE OF A KIND

BTW 0743.743.441.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon